kanibolotsky: (face2)
[personal profile] kanibolotsky
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ


Членам профспілки, працівникам
установ і організацій НАН України

13.01.2014р.                                                                                              м. Київ

З В Е Р Н Е Н Н Я
Центрального комітету профспілки

Шановні колеги!

      Вітчизняна наукова-технічна сфера доведена до стану, який загрожує національній безпеці України. Вкрай обмежене фінансування призвело до падіння престижу наукової праці, швидкого старіння і руйнації матеріально-технічної бази науки, різкого скорочення чисельності наукових кадрів.
      На відміну від багатьох країн світу Україна постійно скорочує видатки державного бюджету на науково-технічну сферу (2012 р. – 0.29% ВВП; проект на 2014 р. – 0.23%). На цьому фоні не інакше як злим жартом виглядає такий пасаж з  послання президента В.Ф.Януковича до  Верховної Ради України 2011 р.: «Модернізація країни можлива лише за умови розбудови сучасної єдиної науково-освітньої й інноваційної системи та забезпечення її випереджального розвитку. Безперечно, державні видатки на наукову сферу мають не тільки досягати законодавчо закріпленого мінімально прийнятного рівня в 1.7% від ВВП, а й перевищувати цей показник».
      Науковці Академії на власному досвіді відчувають «турботу» влади і  «покращення» свого становища. Протягом останніх років через дефіцит фонду оплати праці багато наукових установ змушені були вдаватись до запровадження режиму неповного робочого часу або відпусток без збереження заробітної плати.
      Не додає оптимізму і проект Державного бюджету України на 2014  р., у якому видатки для НАН України передбачені у обсязі 2.661 млрд.грн., тобто точно на рівні 2013 р. (65,7% від бюджетного запиту Академії). І це при тому, що очікується ріст інфляції на 4.3% та планується підвищення з ІІ-го півріччя посадових окладів працівників бюджетної сфери.
      Ще одне джерело соціальної напруги виникло після доведення Мінфіном помісячних обсягів асигнувань Академії по загальному фонду Державного бюджету у І кв. 2014 р., яке складає: у січні – 74.8%; у лютому – 73.9% і у березні – 75.1% від аналогічних обсягів 2013 р. Доведені граничні обсяги фінансування у І кварталі не забезпечать навіть наймінімальніші видатки Академії по захищеним статтям видатків, насамперед, виплати заробітної плати та сплату комунальних послуг.
      Президія НАН України і ЦК профспілки вживали необхідні заходи для вирішення зазначених проблем. Проте, як свідчить практика, для досягнення позитивного результату потрібні активні публічні акції академічної громади, що підсилить нашу аргументацію у спілкування з владними структурами.

      У зв’язку з таким розвитком подій Президія ЦК профспілки ухвалила рішення про проведення 16 січня 2014 р. акції протесту у формі пікетування Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, оскільки саме цього дня передбачається затвердження Державного бюджету на 2014 рік. 

ВИМОГИ ПРОФСПІЛКИ:

   1. Збільшити на 503,6 млн.грн. обсяг видатків Академії по загальному фонду у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», з них –  350 млн. грн. видатки на фонд оплати  праці.

     2. Переглянути помісячний граничний обсяг асигнувань НАН України у І кв. 2014 р., встановивши їх на рівні відповідних показників січня-березня 2013 р.

     Шановні колеги! Звертаємо Вашу увагу, що учасники нашої акції протесту збираються 16 січня о 9 біля Українського дому (Європейська площа).

     Закликаємо всіх працівників НАН України в цей день участю в акції протесту продемонструвати громадянську позицію, а також усвідомлення своєї відповідальності за долю науки і  нашої Академії.

  Голова Профспілки
   працівників НАН України                                                                                                  А.І.Широков

_________________________________________________
Оригінал тут http://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2013.01.14.pdf
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kanibolotsky: (Default)
kanibolotsky

October 2017

S M T W T F S
1234 567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios