kanibolotsky: (Default)
[personal profile] kanibolotsky
Igor Dubinovich пише:
"отречемся от руского мира.Не подташнивает еще от Вещих,Мудрых,Окаянных Красных солнышек,горящих голубей,иду на вы да погибоша аки обре,пусть лучше Мономах едет к шапке,чем опять становиться малоросами.Над схваткой нужно находиться,быть умней,мои дорогие поганчики.Слава українському народу!" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406729549710773&id=100011211947589

Повністю згоден! Взагалі дивно, коли українські націоналісти, і особливо українські націоналісти з рідновірів, носяться з Руссю, з варягами взагалі та з Рюриковичами зокрема, як баба з писаною торбою. Звеличують тих, хто були зайшлими завойовниками, хто продавав у рабство, вбивав, грабував їхніх слов'янських предків, хто забирав до своїх гаремів жінок та доньок їхніх предків. Хіба східнослов'янські племена на території сучасної України називалися Руссю, а не полянами, древлянами, сіверянами, волинянами, білими хорватами? Дивно звеличувати Рюриковичів, коли саме Рюриковичі після падіння їхньої влади на території України та Білорусі продовжили правити у Московії. Власне Рюриковичі й заснували Московію, і зв'язок між Руссю та Росією є прямий, через правлячу династію Рюриковичів, через панівну верству з варягів, Русі. Коли звеличують давніх Рюриковичів, автоматично й звеличують їхніх сучасних нащадків. А сучасні Рюриковичі - це російські дворяни білоемігранти. Як вони ставляться до України, думаю, зрозуміло.
На початку 90-х років в одній російській монархістській газеті я прочитав статтю про російську княжну в Америці, яка мала бесіду з українським націоналістом. Українець розповідав княжні про "нашого українського князя Володимира". А княжна його осадила словами: "Ви - нащадок підданих князя Володимира? А я - прямий нащадок його самого, князь Володимир - мій прадід у такому-то коліні. Так хто з нас ближче до князя Володимира?" Ми хочемо бути нащадками рабів засновників руського міру? Або все ж таки вільними людьми?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kanibolotsky: (Default)
kanibolotsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 456789
101112 13 141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios